Hyönteisselvityksiä tehdään erilaisissa seurannoissa ja erityisesti sudenkorentojen osalta, sillä osa lajistosta kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) -lajeihin. Sudenkorentoselvitykset painottuvat kosteikoihin, minkä vuoksi inventointeja tehdään järvien kunnostussuunnitelmien tueksi. Perhos- ja kovakuoriaisselvityksiä tehdään puolestaan hyvin monenlaisissa elinympäristöissä.