Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) -laji, jonka elinpiirit ovat samalla tavalla suojeltuja kuin esimerkiksi liito-oravilla ja lepakoilla. Viitasammakoiden lisääntymispaikat keskittyvät soveliaisiin vesistöihin, joten inventointeja tehdään lähes yksinomaan kosteikoilla ja suolammilla.