2019

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2019. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus (27 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus ja yhteisvaikutusten arviointi 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus ja yhteisvaikutusten arviointi (49 s.).

Lausunto Rauman Kivikylän kallioainesottamon laajennuksen luontoarvoista 2019. Näppi T & N Oy. Asiantuntijalausunto suunnitellun maa-ainesottamon luontoarvoista (14 s.).

Rauman Sinkokadun liito-oravalausunto 2019. Rauman kaupunki. Asiantuntijalausunto liito-oravan mahdollisista kulkureiteistä (8 s.).

Huittisten Maurialan liito-oravalausunto 2019. Huittisten kaupunki. Asiantuntijalausunto 1,6 hehtaarin tonttialueen soveltumisesta liito-oravan elinpiiriksi (7 s.).

Natura-arviointi Paraisten Seilin tiehankkeesta 2019. Miika Tommila. Uuden tien rakentamiseen liittyvä Natura-arviointi (44 s.).2018

Kannonkosken Öijänniemen asemakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta 2018. Kannonkosken kunta. Ranta-asemakaavoitukseen liittyvä Natura-arvioinnin tarveharkinta.

Lausunto Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakoista 2018. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Asiantuntijalausunto tuulivoimapuiston vaikutuksista lepakoihin (21 s.).

Lausunto Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston vaikutuksista Kulhanvuoren Natura-arvoihin 2018. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lausunto koskien vaikutuksia Natura-alueeseen (11 s.).

Lausunto liito-oravien kulkureitin turvaamiksi Rauman Hevossuon jäteasemalla 2018. Rauman seudun jätehuoltolaitos. Asiantuntijalausunto liito-oravien kulkureitin turvaamiseksi (9 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2018. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus (13 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus ja lepakkolausunto 2018. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus (16 s.).

 

2017

Porin Seikkailupuisto Huikeen laajennuksen Natura-arvioinnin tarveharkinta 2017. Kuno Brothers Oy. Seikailupuiston laajennussuunnitelmaan liittyvä Natura-arvioinnin tarveharkinta (18 s.).

Natura-arviointi Porin Yyterin Warner Beachfutiksesta 2017. Warner Music Finland Oy, Yyterin Kylpylähotelli Oy ja Visit Pori Oy. Rantajalkapallotapahtuman järjestämiseen liittyvä Natura-arviointi (45 s.).

Natura-arviointi Paraisten Åvensorin Kirmon ruoppauksista 2017. Elina Lund. Porakaivon toteuttamiseen liittyvän rantaruoppauksen Natura-arviointi (34 s.).

Natura-arviointi Karstulan Pieni-Valkeisen rantaosayleiskaavoituksesta 2017. Karstulan kunta. Rantaosayleiskaavoitukseen liittyvää tonttisuunnittelua koskeva Natura-arviointi (33 s).

Natura-arviointi Karstulan Vekkaan, Kodantakasen ja Uitusjärven rantaosayleiskaavoituksesta 2017. Karstulan kunta. Rantaosayleiskaavoitukseen liittyvää tonttisuunnittelua koskeva Natura-arviointi (29 s).

Natura-arviointi Karstulan Ylimen rantaosayleiskaavoituksesta 2017. Karstulan kunta. Rantaosayleiskaavoitukseen liittyvää tonttisuunnittelua koskeva Natura-arviointi (17 s).

 

2016

Porin Yyterin seikkailupuiston Natura-arvioinnin tarveharkinta 2016. Kuno Brothers Oy. Puihin rakennettavan seikkailupuiston Natura-arvioinnin tarveharkinta (15 s.).

Yhteenveto Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakoista 2013–2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä yhteenvetolausunto vuosien 2013 ja 2014 lepakkoselvityksistä (17 s.).

 

2015

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus syksyn osalta (9 s.).

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston lintujen vaihtoehtoinen törmäysmallinnus 2015. Sweco Ympäristö Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus vaihtoehtoisella turbiinimallilla (12 s.).

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015. Sweco Ympäristö Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus (12 s.).

Natura-arvioinnin täydennys Merikarvian Pooskerinlahden ruoppaussuunnitelmista 2015. Hynskerin Huvilayhdistys ry.Useiden ruoppaustoimien vaikutusten arvioinnin täydennys Pooskerinlahden Natura-arvoihin (19 s.).

Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus (10 s.).

Jurva–Seinäjoki 110 kV:n sähkönsiirtolinjan lintujen kevätlevähtäjälaskennat ja havaintoarkistokatsaus 2015. Caruna Oy. Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä lintujen kevätlevähtäjälaskenta ja havaintoarkistokatsaus (29 s.).

 

2014

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinta 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä Natura-arvioinnin tarveharkinta (16 s.).

Natura-arvioinnin täydennys Merikarvian Pooskerinlahden ruoppaussuunnitelmista 2014. Hynskerin Huvilayhdistys ry.Useiden ruoppaustoimien vaikutusten arvioinnin täydennys Pooskerinlahden Natura-arvoihin (18 s.).

Kyyjärven Harsunevan tuulivoimapuiston luontoarvojen esiselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä luontoarvojen esiselvitys 200 hehtaarin alueelta (13 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä muuttolintujen törmäysmallinnus (11 s.).

Kuusamo Olkimaanvaaran tuulivoimapuiston luontoarvojen esiselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä luontoarvojen esiselvitys 830 hehtaarin alueelta (13 s.).

Huittisten Heinolan tuulivoimapuiston luontoarvojen esiselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä luontoarvojen esiselvitys 443 hehtaarin alueelta (14 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin sähkönsiirtolinjan lintujen havaintoarkistokatsaus 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka. Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan Tiira-lintutietopavelun aineiston perusteella tehty katsaus Maaviikin alueelta (11 s.).

 

2013

Natura-arviointi Merikarvian Pooskerinlahden ruoppaussuunnitelmista 2013. Hynskerin Huvilayhdistys ry.Useiden ruoppaustoimien vaikutusten arviointi Pooskerinlahden Natura-arvoihin (31 s.).

Lausunto Karstulan Tuhkapakkojen törmäpääsky-yhdyskunnasta 2013. Karstulan kunta.Asiantuntijalausunto törmäpääsky-yhdyskunnan säilyttämiseksi maa-aineksen ottamiselta (8 s.).

Lausunto Ulvilan Kaasmarkun osayleiskaavan luontokohteista 2013. Ulvilan kaupunki.Asiantuntijalausunto kahden luontokohteen arvoista osayleiskaavoitusta varten (11 s.).

Lausunto Laitilan Kokonkallioiden uuden tuulivoimalapaikan lepakoista ja kasvillisuudesta 2013. Markku Suomi.Asiantuntijalausunto alueen arvoista lepakoille ja kasvillisuudelle (9 s.).

Lausunto Saarijärven keskustan yleiskaavan liito-oravareviireistä 2013. Saarijärven kaupunki.Asiantuntijalausunto vanhojen liito-oravareviirien rajauksista (13 s.).

 

2012

Lausunto lepakoista Porin Kirrinsannan ja Sachtlebenin tuulivoimapuistojen alueilla 2012. Suomen Hyötytuuli Oy. Lausunto lepakkoselvitysten tarpeesta ja lepakkopotentiaalista tuulivoimapuistoalueilla (15 s.).

Laitilan Kakonkallion ja Kokonkallioiden lepakkoselvitys ja kasvillisuuslausunto 2012. Markku Suomi. Kohdealueiden yleispiirteinen lepakkoselvitys ja lausunto arvokkaista kasvillisuuskuvioista (14 s.).

 

2011

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen Natura-arviointi 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy. Ranta-asemakaavan muutokseen ja laajennukseen sekä niihin liittyviin rakentamistoimiin keskittyvä arviointi hankkeen vaikutuksista alueen Natura-luontotyyppeihin (52 s.).

Lausunto Rauman Lapin asemakaava-alueen luontoselvitystarpeesta 2011. Rauman kaupunki. Lausunto viiden pienialaisen inventoimattoman alueen luontoselvitystarpeesta (9 s.).

Lausunto Rauman Kallionikulan arvokkaista kallioalueista 2011. Rauman kaupunki. Kallionikulan mahdollisten kallioarvojen etsiminen asemakaavoitusta varten 90 hehtaarin alueelta (6 s.).

 

2010

Natura-arviointi vedenpinnan noston vaikutuksista Eurajoen Pinkjärven Natura-alueeseen 2010. Pinkjärven Kalastusseura ry. Arviointi järven pinnan nostamisen vaikutuksista useisiin eri Natura-luontotyyppeihin (18 s.).

Lausunto Yyteri BeachFutiksen vaikutuksista Yyterin Naruta-arvoihin 2010. SEMI Event Oy. Suurtapahtuman seurantalausunto Natura-luontotyyppeihin kohdistuneista vaikutuksista (29 s.).

Lausunto Yyteri Juhannuksen vaikutuksista Yyterin Naruta-arvoihin 2010. SEMI Event Oy. Juhannustapahtuman seurantalausunto Natura-luontotyyppiin kohdistuneista vaikutuksista (15 s.).

Natura-arvio Yyteri BeachFutiksen ja Yyteri Juhannuksen vaikutuksista Porin Yyterin Natura-alueeseen 2010. Porin Seudun Matkailu Oy.Laaja Natura-arviointi, joka käsittelee ensisijaisesti noin 70 000 kävijän suurtapahtumaa, Yyteri BeachFutista (59 s.).

 

2008

Lausunto Torvikeitaan turvetuotantoalueen itäosan suojelurajauksesta. 2008. Vapo Oy.Lausunnossa määriteltiin Siikaisten Torvikeitaalla mahdollisesti olevalle liito-oravan reviirille suojavyöhyke, joka jätettiin käsittelemättä turvetuotantoalueen valmisteluissa (7 s.).

Lausunto sirppisammalten poiston vaikutuksista Kiisonperän Natura-arvoihin. 2008. Biolan Oy. Lausunnossa arvioitiin Kurun Kiisonperälle suunnitellun lampisirppisammalten poiston vaikutuksia alueen Natura-arvoihin (9 s.).

 

2007

Lausunto Loimaan Leppijärvelle suunnitellun ruoppaushankkeen vaikutuksista Telkunsuon Natura-arvoihin. 2007. Leppijärven – Euran kylän kalastuskunta. Lausunnossa arvioitiin Leppijärvelle suunnitellun imuruoppauksen ja läjitysaltaiden rakentamisen vaikutuksia Telkunsuon Natura-arvoihin (11 s.).